Oficjalny portal: Zespół Placówek Oświatowych

Deklaracja dostępności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Placówek Oświatowych
w Kadłubie. Strona internetowa jest częściowo zgodną z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie z standardami W3C i WCAG 2.1. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych.
Zgodności ze standardami
- HTML 5
- WCAG 2.1 (poziom AA)
Wygląd strony
 • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • zastosowano prawidłowy kontrast,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • pułapki klawiaturowe – wykluczone,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.
Oświadczenie sporządzono dnia 10.02.2021r. Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej poprzez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest dyrektor Zespołu Wioletta Myśliwy, sekretariat@zpokadlub.strzelceopolskie.edu.pl, kontaktować można się także dzwoniąc na nr telefonu 77 4636470. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowego dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przestawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewniania dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/
Dostępność architektoniczna
Pomieszczenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kadłubie – Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie znajdują się na parterze, na I piętrze i na II piętrze. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony ulicy jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Drugie wejście do szkoły i sali gimnastycznej, jest możliwe z łącznika od strony podwórka, zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Trzecie wejście do szkoły i sali gimnastycznej możliwe jest od strony sali gimnastycznej, ale nieprzystosowane, bo ze schodami.

Pomieszczenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kadłubie – Przedszkola Publicznego w Kadłubie znajdują się na parterze i półpiętrze. Do budynku prowadzi jedno wejście – główne i dwa wejścia ewakuacyjne ze schodami od strony sal zajęć, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń kuchni prowadzi czwarte wejście ale nieprzystosowane, bo ze schodami.

Pomieszczenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kadłubie – Przedszkola Publicznegow Kadłubie – oddziałów zamiejscowych w Grodzisku znajdują się na parterze i na piętrze. Do budynku prowadzi jedno wejście - główne bez schodów, ale w sali zajęć na parterze znajduje się wyjście ewakuacyjne.

Pomieszczenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kadłubie – Przedszkola Publicznego w Osieku znajdują się na parterze i na piętrze. Do budynku prowadzi jedno wejście - główne ze schodami.
  
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynkach nie ma windy.
Brak toalet dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły i budynkach przedszkoli. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w sali gimnastycznej.
Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’ ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie nie zatrudnia osoby posługującej się językiem migowym. W Przedszkolu Publicznym w Osieku jest zatrudniona osoba posługująca się językiem migowym.
Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają kilka możliwości załatwienia spraw w Zespole Placówek Oświatowych w Kadłubie.
 1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona ze względu na ochronę wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze wzglądu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 2. Kontakt z Zespołem Placówek Oświatowych w Kadłubie za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji:
 
 
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Wioletta Myśliwy (2021-03-10 12:19:36)
Informację zmodyfikował(a): Wioletta Myśliwy (2021-03-30 13:38:44)
Liczba odwiedzin: 1277
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij